Skip to Content

POLITICA PRIVACITAT

La Diputació de València té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant de les persones usuàries que es relacionen amb la seua Administració com del personal empleat públic al seu servei.

En aquest sentit, la Diputació de València manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web, s’ajustarà escrupolosament al que disposa el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades), la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, i a la normativa de desplegament o connexa que puga resultar d’aplicació en l’actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar les persones interessades a través d’aquest portal no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicades a tercers tret d’aquells supòsits legals en què puga procedir-se a l’esmentada comunicació o es dispose del consentiment exprés de la persona interessada. Per a la informació sobre les cessions i comunicacions a tercers per a un tractament en concret, consulte el Registre d’Activitats de Tractament.

La base jurídica que legítima el tractament de les seues dades personals pot tindre diversa naturalesa. La base jurídica concreta per a un determinat tractament pot consultar-la en el nostre Registre d’Activitats de Tractament.

De la mateixa manera, aquest tractament s’efectuarà de manera confidencial. Així mateix, la Diputació de València podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.

El responsable dels tractaments a què són sotmeses les dades personals és la Diputació de València amb adreça a la plaça de Manises, núm. 4, CP 46003, València. L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és la següent: pdp@dival.es

Les dades personals tractades en cada una de les finalitats indicades a la persona interessada es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutjat o tribunal les puga requerir, d’acord amb el termini de prescripció d’accions judicials. Per a més informació sobre els terminis de conservació per a un tractament en concret, consulte el Registre d’Activitats de Tractament.

Respecte als drets de les persones interessades, qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre l’existència d’un tractament de les seues dades, a accedir a les seues dades personals, sol·licitar-ne la rectificació de les que siguen inexactes o, si és el cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins per als quals van ser arreplegades o la persona interessada en retire el consentiment atorgat.

En determinats supòsits la persona interessada podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades i, en aquest cas, només les conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En el cas que siga aplicable, pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica bé a vosté o bé a la nou responsable de tractament que designe.

Contingut dels drets reconeguts en els art 15 al 22 del Reglament (EU) 2016/679 en la seua aplicació pel responsable del tractament:

Dret d’accés: La persona interessada podrà sol·licitar i obtindre de forma gratuïta la informació de les seues dades de caràcter personal sotmesos a tractament, l’origen de les dits dades i les comunicacions realitzades o que es preveu fer dels mateixos. El dret d’accés no podrà dur-se a terme en intervals inferiors a 6 mesos, excepte causa justificada.

Dret de rectificació: Seran rectificats les dades de caràcter personal quan resulten inexactes o incomplets. Si fóra necessari, la persona interessada adjuntarà la documentació justificativa de la dita rectificació.

Dret de supressió: Seran suprimits les dades de caràcter personal si concorre alguna les circumstàncies següents:
– no són necessaris per als fins per als que van ser arreplegats
– es retira el consentiment sent esta l’única base de legitimació per al tractament
– es fa ús del dret d’oposició i no hi ha altres motius legítims per al tractament.
– existència d’una obligació legal que establisca la supressió dels dits dades

Dret a la limitació de tractament: Podrà ser limitat el tractament de les dades a instància de la persona interessada quan:
– S’impugne l’exactitud de les dades
– El tractament siga il·lícit i no sol·licite el dret de supressió
– Els necessite en el transcurs d’una reclamació.
– S’ha fet ús del dret d’oposició i s’està verificant si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.

Dret a la portabilitat: L’interessat podrà rebre les dades que haja facilitat i transmetre’ls a un altre responsable del tractament sempre que el dit tractament s’haja realitzat per mitjans automatitzats i que la seua licitud s’haja basat únicament en el consentiment o en la necessitat del dit tractament per a l’execució d’un contracte.

Dret d’oposició: En els casos en què no siga necessari el consentiment de la persona afectada per al tractament de les dades de caràcter personal o no siga necessari per a l’execució d’un contracte, i sempre que una Llei no dispose el contrari, la persona interessada podrà oposar-se al seu tractament quan existisquen motius fundats i legítims relatius a una concreta situació personal

La persona interessada té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’ha atorgat.

Per a exercitar els drets esmentats davant la Diputació Provincial de València s’ha de dirigir per mitjà de sol·licitud al Registre d’Entrada, l’adreça de la qual és carrer dels Serrans número 2, 46003 València. Per a aquest fi, i si la persona interessada ho desitja, pot fer ús del model de sol·licitud (punxeu per a descarregar) que es posa a la seua disposició o bé utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, pot tramitar la dita sol·licitud a través de la seu electrònica de la Diputació si disposa dels certificats digitals oportuns (https://www.sede.dival.es).

Té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets. El termini màxim per a resoldre-ho és el d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud, el qual pot ser prorrogat per dos mesos més atés el nombre de sol·licituds rebudes o la complexitat d’aquestes.

Així mateix, en cas que es produïsca una violació de la seguretat de les dades personals que puga comportar un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, la persona interessada rebrà la informació corresponent d’acord amb l’article 38 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades).

Igualment, la Diputació de València informa que ha desenvolupat una normativa interna, d’obligat compliment per a tot el personal empleat públic que tracte dades de caràcter personal, en la qual es descriuen els procediments i les pautes que han d’observar-se per al compliment de la normativa legal sobre protecció de dades de caràcter personal. I, especialment, normes d’informació i procediments per al tractament d’aquest tipus de dades i normes de seguretat (equips, instal·lacions, etc.) per a assegurar la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de la informació.

Per a qualsevol dubte sobre la política de privacitat expressada anteriorment, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades.

AVÍS LEGAL

Titularitat del lloc web
Dival.es és un domini en internet de titularitat de l’Excma. Diputació Provincial de València, CIF P4600000F, amb seu i domicili social a València, Plaça de Manises núm. 4, CP 46003, Tf. (34) 96 388 25 25, fax (34) 96 388 29 14, correu-e labatliarespon@dival.es

Recomanacions d’accés
Resolució de pantalla: 1024 x 768.
Versions dels navegadors:
Explorer: 10
FireFox: 10
Chrome: versió 38 i superiors

Objecte
La Diputació Provincial de València, a través d’este espai web, posa a disposició dels diferents usuaris l’accés i utilització de servicis i informació referits tant al seu àmbit d’actuació com, si és el cas, proporcionats per tercers.

Termes i condicions d’ús
Es considera usuari del present lloc web qualsevol que hi accedisca i l’utilitze. La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats servicis i utilitats. Els usuaris adquirixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les esmentades condicions i a observar allò que s’ha disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servici d’este lloc web, l’usuari queda obligat a mantindre’ls en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l’usuari respondrà de la utilització que n’hagen pogut fer terceres persones.

La propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, servicis i qualsevol altre material d’este lloc web és de la Diputació de València, llevat que s’especifique el contrari. Queda, per tant, prohibida la seua còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent-hi mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, de gravació o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de la Diputació i, si escau, del propietari del copyright o drets d’autor.

Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en este web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privacitat, publicitat, i la resta de legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d’este lloc web amb fins comercials o publicitaris.

Els usuaris d’Internet que accedisquen a este lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant això, tal autorització no arriba a la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seua instal·lació en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. En queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per la Diputació de València.

La Diputació de València no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que hi aparega o de tancar-lo sense avís previ.

La Diputació de València no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir per mitjà d’enllaços situats en el lloc web de la Diputació. La Diputació informa que tals enllaços que apareixen en el seu web tan sols constituïxen una informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació i servicis en Internet sobre les matèries a què es referixen, on el visitant podrà, si de cas, ampliar o complementar les dades oferides en este web, advertint expressament que això no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destí i, per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través de tals enllaços hipertextuals; en particular, el visitant declara conéixer que la Diputació no garantix de cap manera les condicions i/o correcta prestació dels servicis o la qualitat dels productes oferits a l’usuari per tercers aliens a ella, als llocs web dels quals puga accedir-se per mitjà d’enllaços establits en qualsevol de les pàgines de la Diputació, per la qual cosa esta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc no ho serà de l’eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent, i particularment d’aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal.

En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en les seues pàgines web, la Diputació de València no s’obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions.

La Diputació de València no serà responsable de possibles danys o perjuís que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic, motivades per causes alienes a la Diputació de València, o com a conseqüència d’ajustaments o problemes tècnics propis; així com tampoc de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.

La informació administrativa publicada en este lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició de la qual és l’únic instrument que dóna fe de la seua autenticitat i del seu contingut, ni se’n pot derivar cap efecte jurídic vinculant, devent l’usuari contrastar l’esmentada informació amb l’existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si és el cas, o amb la que consta en les dependències pertinents de l’Administració. En concret, esta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l’Administració Pública. En conseqüència, la Diputació de València no es fa responsable dels possibles danys i perjuís que l’ús de l’esmentada informació poguera ocasionar.

Les directrius seguides per la Diputació de València en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les exposades en l’apartat Política de privacitat d’este lloc web.

La Diputació de València es reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en el present Avís legal.